Khay chia màu trắng Blum 550.81.741

Khay chia màu trắng Blum 550.81.741

Khay chia màu trắng Blum 550.81.741

Khay chia màu trắng Blum 550.81.741

Khay chia màu trắng Blum 550.81.741
Khay chia màu trắng Blum 550.81.741