Khay chia màu trắng Blum 50.81.722

Khay chia màu trắng Blum 50.81.722

Khay chia màu trắng Blum 50.81.722

Khay chia màu trắng Blum 50.81.722

Khay chia màu trắng Blum 50.81.722
Khay chia màu trắng Blum 50.81.722